Smedegades venneforening

§1 Navn

Foreningens navn er Plejecenter Område Smedegades Venneforening 

§2 Formål

Foreningen er stiftet den 20. januar 1993 med det formål at skaffe midler til økonomisk støtte ved at afholde fester, julemarked, bankospil m.m. Alt sammen i loyalt og tæt samarbejde med plejecenterets personale og bruger- og pårørenderåd, til gavn for alle beboerne såvel på plejecenteret som i ældreboligerne. Dette skulle gerne resultere i, at de pårørende og andre ønsker at deltage i aktiviteterne. 

§3 Visioner og mål

Som en af vejene til at opnå dette mål kan enhver, der vil støtte dette arbejde, blive optaget som medlem for et årligt kontingent fastsat ved generalforsamlingen. 

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i den første halvdel af marts måned. Forslag fra medlemmer må for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indsendt til bestyrelsesformanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. På den ordinære generalforsamling foretages: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsesformandens beretning om foreningens arbejde og funktioner om det forløbne år
 4. Fremlæggelse af de revideret årsregnskab ved kasseren
 5. Indkomne forslag 
 6. Evt. 

§5 Stemmeafgivelse

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflertal. Ethvert medlem har én stemme. Stemmeafgivelse kan udøves med behørig underskrevet fuldmagt. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog, at ændringerne vedtages med tre fjerdedele af de tilstedeværende stemmer. Opnås dette ikke, indkaldes til en ny generalforsamling senest 30 dage derefter. Opnås vedkommende beslutning med tre fjerdedele af de tilstedeværende stemmer, er beslutningen gyldig. Al afstemning sker skriftlig. Der tages referat af generalforsamlingen, som underskrives af formanden. 

§6 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer:

 • Formand 
 • Næstformand 
 • Kassere 
 • Bestyrelsesmedlem
 • Sekretær 

Der vælges endvidere to suppleanter, en revisor, en revisorsuppleant og en personalerepræsentant fra hjemmet. 

Bestyrelsesmedlemmerne og revisor vælges for to år af gangen. På lige årstal vælges formand, et bestyrelsesmedlem, 2. suppleanter, en revisor og revisorsuppleant. 

På ulige årstal vælges kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og 1. supplant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Genvalg kan finde sted.  

Ved eventuelt afgang i periodens løb indkaldes 1. suppleanten, der konstitueres frem til næste ordinære generalforsamling. Det gælder ikke formand og kasserer. Disse skal vælges på ekstraordinær generalforsamling inden for 30 dage for nyvalg. 

Udover bestyrelsen skal der udpeges en personalerepræsentant fra Plejecenter Smedegade. 

Der bliver desuden valgt et medlem i bestyrelsen til bruger- og pårørenderådet efter eget valgt, som deltager i møderne i bruger- og pårørenderådet, og som har stemmeret i dette råd. 

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning eller efter skriftlig begæring fra en fjerdedel af medlemmerne. 

Bekendtgørelse om generalforsamling må bekendtgøres i bladet "Nyhedsbrev" mindst 14 dage før afholdelsesdagen med angivelse af tid og sted samt hvilke punkter, der er på dagsordnen. 

§8 Bestyrelsesmøder

Beslutninger truffet på sidste afholdte bestyrelsesmøde er gældende og kan kun ændres ved indkaldelse til nyt møde. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. 

§9 Organisation og ledelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle foreningens anliggender. Det påhviler bestyrelsen at arbejde sammen med personalet om plejecenterets målretning. 

At arbejde sammen med personalet og alle beboerne. Arbejdet planlægges fremtidig for en nærmere fastlagt periode sammen med personalet og er omfattet af den tavshedspligt, som personalet på Plejecenter Smedegade er underlagt. 

§10 Tegningsret

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer. Det er formanden og kasseren. Foreningens pengemidler skal stå på konto i pengeinstitut. 

Der skal to underskrifter i de daglige foreningstransaktioner. Derudover er der mulighed for at tilføje, at kasseren kan være eneunderskriver ved mindre beløb fx 500 kr. Indkøb for foreningens penge skal godkendes af formanden og kasseren. 

Alle indtægter og udgifter skal føres i en kassebog, der sammen med bilag til enhver tid på forlangende skal forvises foreningens revisorer eller bestyrelse. Det påhviler kasseren at indkassere indtægter og betale de af betstyrelsen godkendte udgifter. 

§11 Regnskab

Regnskabet revideres inden generalforsamlingen og underskrives af kasseren, revisoren og formanden. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. 

§12 Eksklusion

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere et medlem, såfremt bestyrelsen finder, at medlemmet ikke retter sig efter foreningens vedtægter, skader foreningens interesser eller dennes medlemmer. Bestyrelsens beslutning om at ekskludere et medlem kræver, at to tredjedele af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. 

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer afgørelse, have haft mulighed for at fremføre sit forsvar og kan kræve spørgsmålet afgjort på førstkommende generalforsamling, som afholdes inden for seks uger. 

Forsamlingen kan annullere eksklusionen, såfremt dette vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Ekskluderede medlemmer har ikke stemmeret. 

§13 Ophør

Ved foreningens eventuelle ophør vil de til den tid værende værdier/aktiver ubeskåret tilfalde plejecenterets beboere. 

Siden er sidst opdateret 13. august 2019