Fælles for alle plejecentre

Beboer på et plejecenter
 • Det kan du forvente
 • Værdighed

  Ældreplejen i Slagelse Kommune tager udgangspunkt i Værdighedspolitikken, med det formål at styrke arbejdet med en mere værdig ældrepleje. Det betyder, at:

  Du og dine pårørende oplever at blive mødt med værdighed og respekt som en selvfølgelighed overalt i hverdagen. Du bliver mødt af et nærværende og vedkommende personale, der ser og forstår dig på dine præmisser, i form af dine ønsker, vaner og behov.

  • Nærhed, moral og etik er en væsentlig og naturlig del af hverdagen. Begreberne er bearbejdet på plejecentrene, så personalet har en fælles forståelse for, hvad det konkret betyder i hverdagen.

  • Vi tilstræber, at du oplever livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen. Dette blandt andet i form af tryghed og nærvær som en naturlig del af hverdagen på plejecentrene.

  • Du tilbydes stor grad af valgfrihed og dermed mulighed for fleksibilitet i hverdagen, ud fra dine ønsker og behov.

  • Måltiderne er det sociale samlingspunkt. Vi tilpasser maden efter dine behov og, så vidt det er muligt, dine ønsker. Der er fokus på kvalitet og økologi.

  • Du bliver inviteret til at deltage i det sociale liv, fx samvær, individuelle snakke med personalet, nærvær, højtlæsning og ”holde i hånd”.

  • Vi forsøger at motivere dig til at være fysisk aktiv, og du vil opleve at blive understøttet i dette i hverdagen.

  • Du bliver tilbudt ledsagelse til lægebesøg, undersøgelser, i forbindelse med hospitalsindlæggelser mm., hvis ingen af dine pårørende eller andre har mulighed for at følge dig. Ledsager er altid én blandt det faste personale, som du kender.

  • Personalet opfanger de signaler, som du direkte eller indirekte sender. Det tværfaglige samarbejde blandt personalet, såvel internt i kommunen som i forhold til eksterne samarbejdspartnere, er kvalificeret, til målbar gavn for dig.

  • Du kan opleve en værdig død. Det betyder, at der altid er mulighed for nærvær af én blandt det faste, kendte personale, for derved at skabe tryghed m.m.
 • Hverdagen på et plejecenter

  Du har stor valgfrihed og dermed mulighed for fleksibilitet i hverdagen ud fra dine ønsker og behov. Som udgangspunkt klarer du selv flest mulige daglige gøremål, så du bevarer eller højner din livskvalitet og selvbestemmelse.

  Medarbejderne på plejecentret støtter og hjælper dig med de ting, du har svært ved selv at klare. Vi inddrager og støtter dig i at få en aktiv hverdag med udgangspunkt i dine egne ressourcer. Det er derfor naturligt, at dine pårørende er en del af hverdagen. Det vil sige, at du involveres i opgaver og beslutninger, der vedrører dig.

  Vi taler med dig om, hvad du selv har mulighed for at udføre i hverdagen, og hvad du har brug for hjælp eller støtte til. Ud fra denne forventningsafstemning bliver der lavet en individuel vurdering af dine behov, og de justeres, når der er brug for det.

  Det er centersygeplejersken, en ergoterapeut eller din kontaktperson, der laver vurderingen på baggrund af:

  • Hvad du selv er i stand til at klare

  • Om du har familie og venner i nærheden, som kan og vil hjælpe

  • Om hjælpemidler vil bidrage til, at du selv kan klare daglige gøremål

  • Efter denne vurdering får du en ydelsesoversigt og en døgnrytmeplan. Døgnrytmeplanen beskriver den støtte og hjælp, du aktuelt har behov for.

 • Når du flytter ind

  Der er enkelte ting, du skal vide, når du flytter ind på et plejecenter:

  • Personalet har tavshedspligt

  • Personalet må ikke modtage lån eller gaver

  • Dit hjem er personalets arbejdsplads. Det betyder, at der er nogle krav til arbejdsmiljø, som skal være opfyldt. Du og din familie kan blandt andet blive bedt om at ændre indretningen af dit hjem, f.eks. flytte møbler og fjerne tæpper

  • Personalet må ikke ryge i dit hjem, og du må ikke ryge, mens personalet arbejder hos dig

 • Plejecenterlæger

  En plejecenterlæge er en praktiserende læge, der udover at have sin egen praksis, er fast tilknyttet et plejecenter. Som borger bosat på et af kommunens plejecentre, kan du vælge at blive fast tilknyttet plejecenterlægen i stedet for den læge, du har været tilknyttet i en privat praksis.

  Plejecenterlægens konsultationer foregår på plejecenteret, hvor lægen kommer på bestemte dage. Ved akut behov for lægehjælp, kan plejecenterlægen også komme på sygebesøg i dagtimerne på de øvrige hverdage.

  Plejecenterlægen samarbejder tæt med plejecenterets personale.

  Plejecenterlæger på de enkelte plejecentre

  Antvorskov

  • Øst: Læge Heidi Muhlbrandt, Lægerne Ved Lystskoven 
  • Vest: Læge Anne Bang, Lægerne Ved Lystskoven 

  Bjergbyparken

  • Læge Rasmus Toft, Lægerne Uffe og Rasmus
  • Læge Uffe Trolle Gronemann, Lægerne Uffe og Rasmus

  Blomstergården

  • Hus B: Læge Rikke Gabriel, Trelleborgklinikken
  • Hus C: Læge Maria Thornager, Trelleborgklinikken
  • Hus E: Læge Signe Jensen, Trelleborgklinikken
  • Hus E:Læge Thomas Houg, Trelleborgklinikken

  Kirke Stillinge

  • Lægerne Houmand og Grundsøe

  Lützensvej

  • Læge Helene Præstholm, Lægecenter Korsør
  • Læge Helge Madsen, Lægecenter Korsør

  Møllebakken

  • Læge Ulrik Jørgensen, Lægehuset Smidstrupvej 

  Quistgården

  • Læge Helene Præstholm, Lægecenter Korsør

  Skovvang

  • Læge Sonja Kabwa, Lægerne ved Grønningen
  • Læge Peter Kahlke, Lægerne ved Grønningen

  Skælskør - Hjemmet ved Noret

  • Læge Ulrik Jørgensen, Lægehuset Smidstrupvej 

  Smedegade

  • Hus D, E og F: Læge Lene Stiggaard
  • Hus B og C: Lægerne Rewentlov, Bendtsen og Wolfhagen

  Solbakken 

  • Læge Helene Præstholm, Lægecenter Korsør
Mad og måltider
 • Livretter - mad og måltider på plejecentrene

  Når du flytter ind på et plejecenter, tilbyder vi dig en ernæringsscreening. Når vi kender din ernæringstilstand, kan vi tilbyde dig den mad, der passer til netop dit behov. En god ernæringstilstand er afgørende for, at du kan bevare din muskelmasse, funktionsevne og almene velbefindende.

  Du har i høj grad selv indflydelse på maden og måltiderne, og vi tager hensyn til dine ønsker og behov.

  Det varme hovedmåltid består hver dag af to retter, en hovedret og en biret. Nogle plejecentre får leveret hovedmåltiderne fra Madservice Skovvang som enten varm eller kølet produktion. Fælles for måltiderne er, at alle er næringsberegnede og portionsberegnede ud fra Anbefalingerne for den danske institutionskost og Den Nationale Kosthåndbog.

  Livretter

  Livretter er titlen på et kostkoncept, der gælder for Madservice og de centrale køkkener på plejecentrene, der administrerer dagens mad og måltider. Livretter benytter principperne i kostformen Kost til småspisende, som anbefales til alle ældre, som bor i plejebolig. Her er energifordelingen på kulhydrat 32 E%, fedt 50E%, protein 18 E%.

  Livretter er derfor også betegnelsen for den mad/kostform, som vi tilbyder, med mindre din læge har visiteret til en anden kostform.

 • Det varme måltid kommer fra Madservice Skovvang

  De fleste plejecentre får leveret det varme måltid fra Madservice Skovvang:

  • Kirke Stillinge
  • Lützensvej
  • Møllebakken
  • Skovvang
  • Smedegade
  • Skælskør
  • Solbakken
  • Quistgården

  Velsmagende mad med årstidens råvarer

  Vi lægger vægt på høj kvalitet af måltiderne, og det betyder, at retterne er både varierede, velsmagende og energirige. Vi bestræber os på at bruge årstidens råvarer, og vi har fokus på økologi, bæredygtig produktion og minimering af madspild. Det betyder i praksis, at de økologiske råvarer udgør mindst 30% af plejecentrenes samlede råvareforbrug, og målsætningen er 60% økologi.

  Menuer

  Vi laver menuplaner for en måned ad gangen, og de varierer efter sæsonens råvarer.

  I hverdagene er der to hovedretter og en biret at vælge imellem. I weekender og på helligdage tilbydes der en hovedret og biret.

  Plejecentrene er forpligtet til at kontrollere temperaturen ved modtagelsen. Den skal være mindst 65 grader for varmeretter og højst 5 grader for kolde retter.

  Levering og emballage

  Maden leveres til plejecentrene i varmeholdige specielkasser med et eksternt fragtfirma. Den er pakket i engangsemballage, der er miljøvenligt og fremstillet af 70-75% genanvendeligt materiale. Den kan derfor bortskaffes som almindeligt affald.

  Gæster

  Hvis du skal have gæster, kan plejepersonalet hjælpe dig med at bestille ekstra mad.

  Kontrolrapporter 

   

Om plejecentrene
 • Tilsyn

  For at sikre kvaliteten, finder der tilsyn sted på plejecentrene. Tilsyn udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen. Kommunen har ansvaret for, at der udføres uanmeldte tilsyn, hvilket udføres af eksterne folk.

  Se rapporter fra alle plejecentre
 • Patientsikkerhed

  Hjælp os med at blive bedre

  Det kan du gøre ved at give os besked, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende i forbindelse med behandling eller pleje i sundhedssystemet. 

  Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

 • Borgerundersøgelse

  Hvert andet år svarer borgerne på plejecentrene på en spørgeskemaundersøgelse om kvaliteten på plejecentrene. 

 • Lovgrundlag

  Lovgrundlaget for plejecentrene i Slagelse Kommune er servicelovens §83

 • Bruger- og pårørenderåd

  Som beboer eller pårørende kan du få indflydelse ved at indgå i plejecenterets bruger- og pårørenderåd.

  Under det enkelte plejecenter kan du se, hvem der er med i Bruger- og pårørenderådet, og du kan læse referater fra deres møder.

  Vedtægter

  Bruger- og pårørenderådenes formål og opgaver

  Bruger- og pårørenderådet fungerer som forum for dialog mellem beboere, pårørende og plejecenterets ledelse. Rådet har til opgave at bidrage med input for at sikre, at beboerne oplever at blive inddraget i de forhold, der vedrører dagligdagen. Det kan bl.a. være omkring udbuddet af daglige aktiviteter, fester, udflugter og medinddragelse i forhold til maden.

  Rådets opgave kan være at vejlede om den rette sagsgang, hvis en beboer eller pårørende oplever problemer i hverdagen, som den enkelte ikke selv kan tackle. I sager af personlig karakter har rådets medlemmer tavshedspligt. 

  Der drøftes ikke personsager i rådet, men man kan behandle alle generelle oplevelser og sager. Det enkelte plejecenters tilsynsrapport fra Embedslægen og Det kommunale tilsyn skal forelægges og drøftes - herunder iværksættelse af eventuelle handleplaner. 

  Bruger- og pårørenderådet vil løbende blive orienteret om plejecenterets økonomiske situation og de årlige politiske godkendte takster for servicepakker. 

  Rådet har til opgave en gang om året at afholde valg til rådet. Det enkelte Bruger- og pårørenderåd beslutter selv, hvordan møderne skal afholdes samt antal af møder. Der skal dog være mindst fire møder om året. Formand og leder af plejecentret udarbejder i fællesskab dagsorden til møderne. Dagsorden udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse. 

  Sammensætning af Bruger- og pårørenderådet

  • Rådet sammensættes således, at beboere og pårørende udgør flertallet.
  • Det enkelte center aftaler selv antal medlemmer i rådet. Lederen af plejecenteret er født medlem. Formand vælges af og blandt pårørende og beboere.
  • Plejecenteret er ansvarlig for, at der skrives referat fra møderne, som sendes til rådsmedlemmer. Plejecenteret er ligeledes ansvarlig for, at referatet kommer på plejecenterets hjemmeside.
  • Valgperiode er 2 år, og genvalg kan finde sted.
  • Halvdelen af rådets medlemmer er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
  • Pårørende defineres som familie eller bekendte, som beboeren har nær forbindelse med.
  • En beboer og dennes pårørende kan kun lade sig repræsentere med ét medlem i rådet.
  • Resultatet af sammensætningen offentliggøres på samme vis som ved referater.
  • Hvis et medlem af rådet ophører, kan der vælges ny repræsentant efterfølgende, hvor beboerne og pårørende har været samlet.
  • Pårørende som ikke længere har tilknytning til stedet, må blive i rådet valgperioden ud.
  • En repræsentant fra Ældrerådet deltager i møderne som observatør.
 • Strategier og standarder

  Strategier og politikker på ældreområdet

 • Klage

  Hvis du vil klage over forhold på et plejecenter, skal du kontakte lederen. Du kan finde lederens kontaktoplysninger på:

   

Siden er sidst opdateret 30. marts 2023