Fælles for alle plejecentre

Om plejecentrene
 • Film
 • Tilsyn

  Der bliver jævnlig ført tilsyn på alle plejecentre.

  Se rapporter fra alle plejecentre
 • Bruger- og pårørenderåd

  Som beboer eller pårørende kan du få indflydelse ved at indgå i plejecenterets bruger- og pårørenderåd.

  Under det enkelte plejecenter kan du se, hvem der er med i Bruger- og pårørenderådet, og du kan læse referater fra deres møder.

  Vedtægter

  Bruger- og pårørenderådenes formål og opgaver

  Bruger- og pårørenderådet fungerer som forum for dialog mellem beboere, pårørende og plejecenterets ledelse. Rådet har til opgave at bidrage med input for at sikre, at beboerne oplever at blive inddraget i de forhold, der vedrører dagligdagen. Det kan bl.a. være omkring udbuddet af daglige aktiviteter, fester, udflugter og medinddragelse i forhold til maden.

  Rådets opgave kan være at vejlede om den rette sagsgang, hvis en beboer eller pårørende oplever problemer i hverdagen, som den enkelte ikke selv kan tackle. I sager af personlig karakter har rådets medlemmer tavshedspligt. 

  Der drøftes ikke personsager i rådet, men man kan behandle alle generelle oplevelser og sager. Det enkelte plejecenters tilsynsrapport fra Embedslægen og Det kommunale tilsyn skal forelægges og drøftes - herunder iværksættelse af eventuelle handleplaner. 

  Bruger- og pårørenderådet vil løbende blive orienteret om plejecenterets økonomiske situation og de årlige politiske godkendte takster for servicepakker. 

  Rådet har til opgave en gang om året at afholde valg til rådet. Det enkelte Bruger- og pårørenderåd beslutter selv, hvordan møderne skal afholdes samt antal af møder. Der skal dog være mindst fire møder om året. Formand og leder af plejecentret udarbejder i fællesskab dagsorden til møderne. Dagsorden udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse. 

  Sammensætning af Bruger- og pårørenderådet

  • Rådet sammensættes således, at beboere og pårørende udgør flertallet.
  • Det enkelte center aftaler selv antal medlemmer i rådet. Lederen af plejecenteret er født medlem. Formand vælges af og blandt pårørende og beboere.
  • Plejecenteret er ansvarlig for, at der skrives referat fra møderne, som sendes til rådsmedlemmer. Plejecenteret er ligeledes ansvarlig for, at referatet kommer på plejecenterets hjemmeside.
  • Valgperiode er 2 år, og genvalg kan finde sted.
  • Halvdelen af rådets medlemmer er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.
  • Pårørende defineres som familie eller bekendte, som beboeren har nær forbindelse med.
  • En beboer og dennes pårørende kan kun lade sig repræsentere med ét medlem i rådet.
  • Resultatet af sammensætningen offentliggøres på samme vis som ved referater.
  • Hvis et medlem af rådet ophører, kan der vælges ny repræsentant efterfølgende, hvor beboerne og pårørende har været samlet.
  • Pårørende som ikke længere har tilknytning til stedet, må blive i rådet valgperioden ud.
  • En repræsentant fra Ældrerådet deltager i møderne som observatør.
 • Øget nærvær

  Hver uge har du 40 minutter ekstra sammen med en medarbejder, hvor du selv bestemmer, hvad I skal lave.

 • Strategier og standarder

  Strategier og politikker på ældreområdet

  Det kan du forvente, når du flytter på plejecenter

  I folderen kan du læse om livet på plejecentrene, og om hvordan vi arbejder med værdig ældrepleje.

 • Borgerundersøgelse

  Hvert andet år svarer borgerne på plejecentrene på en spørgeskemaundersøgelse om kvaliteten på plejecentrene. Her kan du læse resultatet af undersøgelsen fra 2018 og se en sammenligning med de tidligere år.

 • Patientsikkerhed

  Hjælp os med at blive bedre

  Det kan du gøre ved at give os besked, hvis noget er gået galt for dig eller dine pårørende i forbindelse med behandling eller pleje i sundhedssystemet. 

  Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

Søg plejebolig
Frivillig på et plejecenter
 • Bliv frivillig

  Har du tid og lyst til at gøre en forskel og glæde andre mennesker og samtidig selv få en masse igen?

  På plejecentrene er der frivillige, der hjælper til og arrangerer forskellige aktiviteter. Det kan være bankospil, læse højt af avisen, gå en tur ud i solskinnet eller at tage en hyggesnak over en kop kaffe.

  Ved at være frivillig kan du udvide dit netværk, udvikle dine kompetencer og få mange positive og glædelige oplevelser.

  Kontakt lederen af plejecenteret for en snak om mulighederne.

 • Om at være frivillig

  Hvad du har lyst til, og hvor du skal være frivillig er helt op til dig.

  • Din hjælp vil skabe glæde og aktivitet for beboere

  • Som frivillig indgår du i et fællesskab med andre frivillige, medarbejdere og plejehjemsbeboere

  • Du skal være mindst 18 år

  • Du har tavshedspligt

  • Det frivillige arbejde er ulønnet, og det er ikke tilladt at modtage gaver, penge eller arv fra de beboere man er tilknyttet.

  Frivillige hjælpere hverken må eller skal tage arbejde fra de ansatte medarbejdere, og derfor skal du ikke hjælpe med praktisk eller personlig pleje.

 • Venneforeninger

  De fleste plejecentre har tilknyttet en venneforening, hvor du for et mindre symbolsk årligt beløb kan støtte et større udbud af aktiviteter for beboerne.

  Her er også mulighed for, at du kan deltage som frivillig ulønnet hjælper, både organisatorisk med planlægning og bestyrelsesarbejde og praktisk som hjælper ved arrangementer, ture, banko o. lign.

  Har du lyst til at være frivillig eller være med i en venneforening, kan du kontakte lederen på det pågældende plejecenter.

 • Cykling Uden Alder

  Flere af plejecentrene har rickshawcykler, så du som beboer eller borger i lokalområdet kan komme på cykeltur.

  Det er frivillige cykelpiloter fra foreningen Cykling Uden Alder - Slagelse, der kører rickshawcyklerne.

  Der er Rickshawcykler på følgende plejecentre:

  • Plejecenter Antvorskov
  • Plejecenter Blomstergården
  • Plejecenter Kirke Stillinge
  • Plejecenter Lützensvej
  • Plejecenter Skovvang
  • Plejecenter Skælskør
  • Plejecenter Smedegade 
  • Plejecenter Solbakken

  Der er også rickshawcykler på:

  • Alliancehaven i Slagelse
  • Aktivitetscenter Teglværksparken i Korsør

  Vil du vide mere?

  Du er velkommen til at skrive eller ringe til en af de to tovholdere fra projektet:

  Korsør og Skælskør

  • Lise Friberg Aktivitetscenter Teglværksparken
   Tlf. 58 30 66 09
   E-mail: lisej@slagelse.dk

  Slagelse og omegn

  • Bente Nørgaard Idrætskonsulent i Center for Sundhed og Ældre
   Tlf. 22 58 27 06
   E-mail: benwn@slagelse.dk
Mad og måltider
Siden er sidst opdateret 14. marts 2019