Venneforeningens vedtægter

Foreningens vedtægter

Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 24. marts 1999.

Vedtægterne trådte i kraft den 1.januar 2000

§ 1. Foreningens navn

Bjergbyparkens Venneforening

§ 2. Foreningens adresse

 • Bjergbyparken
  Skælskør Landevej 14
  Slots Bjergby
  4200 Slagelse

§ 3. Foreningens formål

 • At være til hjælp for Bjergbyparkens beboere, deres pårørende samt personale, når og hvor det er muligt.
 • At hjælpe til at vedligeholde kontakten mellem beboere og deres slægtninge og venner.
 • At støtte de aktiviteter der foregår, eller som man har ønske om.
 • At gøre stedet mere åbent for kommunens borgere.

§ 4. Foreningens medlemmer

Enhver kan være medlem, også uden at have familie i institutionen. Man kan naturligvis også fortsætte som medlem, selv om ens familie ikke længere bor i institutionen.

§ 5. Medlemsbidrag

Det årlige medlemsbidrag fastsættes på generalforsamlingen, for et år ad
gangen – efter indstilling fra foreningens bestyrelse.

§ 6. Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1.januar – 31.december.

§ 7. Foreningens bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger de 6 medlemmer, hvoraf det ønskes, at én
repræsenterer personalet.

Bruger- og pårørenderådet vælger selv en repræsentant til bestyrelsen.

Aktivitetsmedarbejderen deltager altid i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret.

Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Første år vælges 3 medlemmer 1 år, dernæst 2 år.

1 repræsentant fra terapien er, såfremt denne ikke er medlem af bestyrelsen, menigt medlem af bestyrelsen – uden stemmeret.

§ 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
 4. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmer skal skriftligt tilsendes
 5. Formanden senest 15. december
 6. Fastlæggelse af kontingent for kommende år
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant
 8. Valg af revisor, samt suppleant
 9. Eventuelt.

Formanden indkalder til den årlige generalforsamling senest 14 dage før
denne afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved udsendelse af indkaldelse,
når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftligt forlangende
herom, er fremsat af ¼ af foreningens medlemmer med nøje angivelse af,
hvad der ønskes forhandlet.

Indkaldelse sker på samme måde, som ved ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ændringer i vedtægter, samt spørgsmål der vedrører foreningens
eksistens, kræver deltagelse af mindst 25% af medlemmerne.

§ 9. Samarbejde med andre

Bestyrelsen skal til enhver tid samarbejde med beboerne og personalet i Bjergbyparken – også gennem kontakt til beboerråd og samarbejdsudvalg.

§ 10. Foreningens ophør

I tilfælde af, at der på to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning om, med almindeligt stemmeflertal, foreningens opløsning, skal det til den tid værende kontantbeløb overdrages til Bjergbyparkens beboerkasse.

Siden er sidst opdateret 24. februar 2022