Aktiviteter

Som beboer er du selv med til at skabe din hverdag i Bjergbyparken.

Bjergbyposten
 • Nyt fra Levehjemmet

  Bjergby Posten er et beboerblad, der udkommer hver måned. Det er en medarbejder, der laver bladet.

  I Bjergby Posten kan du læse nyt om oplevelser i huset, traditioner og kommende festligheder. Du finder også oversigt over gudstjenester, frisør, månedens menuplan og meget andet relevant.

  Du kan få udleveret seneste eksemplar af bladet på plejecentret eller kontakte os med din mailadresse, så vil vi sende den til dig. 

Aktiviteter
 • Aktiviteter i dagligdagen

  Sjov Motion

  I samarbejde med Sørby Idrætsforening tilbyder vi hver mandag Sjov Motion. Annie Rasmussen er instruktør og almindeligvis deltager Elin Persson som frivillig hjælper.

  Vi slutter af med kaffe, kage, saft og frugt og tonerne fra Elins harmonika.  

  Bus

  Vi er så heldige, at vi har vores egen liftbus. Med den tager vi ofte på ture "Ud i det blå", på forskellige kortere eller længere udflugter, eller på miniferie til ét af de mange dejlige steder i Danmark.

  Købmanden

  En gang om ugen holder købmanden åben. Her kan du købe tobaksvarer, chokolade, bolsjer, shampoo og meget andet. Derud over kan du også bestille frisk frugt, blomster, ugeblade eller hvad du har behov for.

  Gudstjenester

  Hver anden onsdag holder vi gudstjeneste i Bjergbyparken med én af præsterne fra de lokale kirker. Gudstjeneste starter kl. 10 og bagefter er der kirkekaffe i Udsigten.

  Ved højtider er der også gudstjeneste, som typisk vil være om formiddagen. Alle er velkomne. Gudstjenester annonceres i Bjergby Posten.

  Åbent hus

  Vi holder "Åbent hus" hver torsdag kl. 14-15.30 i perioden september til juni.

  Her er alle velkomne - også omkringboende pensionister, der har lyst til en hyggelig eftermiddag. Her vil du også kunne møde de frivillige, der kommer og hjælper os disse eftermiddage.

  Dagplejedage

  Hver tirsdag, om formiddagen, kommer de lokale dagplejemødre og børn på besøg, skiftevis, i hvert af de tre hjem. De hygger sig, leger, bager og meget andet sammen med alle dem, som har lyst. Det giver en masse smil, glæde, sjove oplevelser og gode venskaber.

  Billardklubben

  Hver mandag og fredag kl. 13.30 i "Smilehullet". Der er altid plads til én til.

  Venskabsklassen

  Vi har fået en ny flok "små venner", som nu går i 1. klasse på Hashøjskolen. Vi forventer at have glæde af dem, indtil de slutter i 6. klasse.

  Både børn og beboere nyder godt af de gensidige besøg.

 • Traditioner og mærkedage

  I levehjemmet Bjergbyparken går vi ind for, at livet skal leves i alle livsfaser, og vi benytter gerne enhver mulighed for at holde en festlig sammenkomst.

  Udover fødselsdage, og de mange arrangementer i hverdagen, fejrer vi også de mange danske traditioner med tøndeslagning til fastelavn, påskefrokost, Sankt Hans, høstfest, julefrokost og nytårsfest.

  Det glæder os, når din familie og venner deltager i disse arrangementer, der altid er en festlig oplevelse.

Foreninger og råd
 • Bruger- og Pårørenderåd
 • Bjergbyparkens Venneforening

  Bjergbyparkens venneforening blev stiftet den 24. marts 1999. Dens formål er:

  • at bidrage til en god tilværelse for beboerne i Bjergbyparken ved at afholde arrangementer.
  • at give tilskud til nyanskaffelser til gavn for beboerne, samt
  • at være til hjælp for beboerne og Bjergbyparkens personale, når det er muligt.

  Foreningens finansieres ved tilskud fra Slagelse Kommune, fonde og private bidrag samt ved medlemskontingent.

  Medlemskontingentet er 125 kr. om året og kan betales til enten bestyrelsesmedlemmerne eller til personalet.

  Alle, der er interesserede i at støtte foreningen, og som evt. vil være villige til at give en hånd med ved foreningens arrangementer, er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen. 

  Medlemmer

  Formand

  Lene Steensgaard
  Grønlandsvej 19
  4220 Korsør
  bailey_sofus@godmail.dk
  Tlf. 42 60 04 50

  Sekretær

  Lise Pedersen
  Søkongevej 2
  4200 Slagelse
  tommylisep@gmail.com
  Tlf. 20 33 42 25

  Kasserer

  Niels Andersen
  Byvangen 43
  4200 Slagelse
  Tlf. 23 45 43 07

  Bestyrelsesmedlemmer

  René Steensgaard
  Grønlandsvej 19
  4220 Korsør
  reneoglone@godmail.dk
  Tlf. 42 46 07 46

  Jimmy Kagstrup
  Sandagervej 1
  4200 Slagelse
  jimmkag@hotmail.com
  Tlf. 51 26 22 80

  Medarbejderrepræsentant

  Heidi Olsen
  hmols@slagelse.dk
  Tlf. 58 57 40 95

  Generalforsamling

  Generalforsamling afholdes - ifølge vedtægterne - hvert år i januar måned.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.
  6. Valg af 2 bilagskontrollanter.
  7. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
  8. Eventuelt.

  Venneforeningens vedtægter

  § 1. Foreningens navn

  Bjergbyparkens Venneforening

  § 2. Foreningens adresse

  • Bjergbyparken
   Skælskør Landevej 14
   Slots Bjergby
   4200 Slagelse

  § 3. Foreningens formål

  • At være til hjælp for Bjergbyparkens beboere, deres pårørende samt personale, når og hvor det er muligt.
  • At hjælpe til at vedligeholde kontakten mellem beboere og deres slægtninge og venner.
  • At støtte de aktiviteter der foregår, eller som man har ønske om.
  • At gøre stedet mere åbent for kommunens borgere.

  § 4. Foreningens medlemmer

  Enhver kan være medlem, også uden at have familie i institutionen. Man kan naturligvis også fortsætte som medlem, selv om ens familie ikke længere bor i institutionen.

  § 5. Medlemsbidrag

  Det årlige medlemsbidrag fastsættes på generalforsamlingen, for et år ad
  gangen – efter indstilling fra foreningens bestyrelse.

  § 6. Regnskab

  Foreningens regnskabsår er 1.januar – 31.december.

  § 7. Foreningens bestyrelse

  Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.

  Generalforsamlingen vælger de 6 medlemmer, hvoraf det ønskes, at én
  repræsenterer personalet.

  Bruger- og pårørenderådet vælger selv en repræsentant til bestyrelsen.

  Aktivitetsmedarbejderen deltager altid i bestyrelsesmøderne uden
  stemmeret.

  Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år.

  Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

  Første år vælges 3 medlemmer 1 år, dernæst 2 år.

  1 repræsentant fra terapien er, såfremt denne ikke er medlem af bestyrelsen, menigt medlem af bestyrelsen – uden stemmeret.

  § 8. Generalforsamling

  Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
  4. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmer skal skriftligt tilsendes
  5. Formanden senest 15. december
  6. Fastlæggelse af kontingent for kommende år
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant
  8. Valg af revisor, samt suppleant
  9. Eventuelt.

  Formanden indkalder til den årlige generalforsamling senest 14 dage før
  denne afholdes.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved udsendelse af indkaldelse,
  når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftligt forlangende
  herom, er fremsat af ¼ af foreningens medlemmer med nøje angivelse af,
  hvad der ønskes forhandlet.

  Indkaldelse sker på samme måde, som ved ekstraordinær generalforsamling.

  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
  Ændringer i vedtægter, samt spørgsmål der vedrører foreningens
  eksistens, kræver deltagelse af mindst 25% af medlemmerne.

  § 9. Samarbejde med andre

  Bestyrelsen skal til enhver tid samarbejde med beboerne og personalet i Bjergbyparken – også gennem kontakt til beboerråd og samarbejdsudvalg.

  § 10. Foreningens ophør

  I tilfælde af, at der på to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning om, med almindeligt stemmeflertal, foreningens opløsning, skal det til den tid værende kontantbeløb overdrages til Bjergbyparkens beboerkasse.

  Ikrafttræden

  Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 24. marts 1999.

  Vedtægterne trådte i kraft den 1.januar 2000